Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Lubicz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Lubicz.

Data publikacji strony internetowej: 2007-06-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśrod opublikowanych dokumentów 34 pliki PDF nie posiadają warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-20. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-11.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej (tylko w wersji o wysokim poziomie kontrastu),
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Mróz, k.mroz@lubicz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 517 061 800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku głównego Urzędu Gminy Lubicz jest zlokalizowane od frontu, czyli od ul. Toruńskiej 21 w Lubiczu Dolnym, a dla osób z niepełnosprawnością ruchową – specjalnie przystosowane, z podjazdem, z boku budynku (z prawej strony, patrząc od frontu). Obsługa interesantów odbywa się na parterze w sali obsługi interesantów przystosowanej dla osób z różnymi potrzebami (wyposażona jest w lupę powiększajacą). Korytarz prowadzący do biura podawczego jest wyposażony w poręcz. Drzwi wejściowe są odpowiedniej szerokości.

Do budynku B (przy ul. Toruńskiej 24 w Lubiczu Dolnym) wejście jest z poziomu parteru (brak schodów). W obu budynkach brak wind. Istnieje możliwość wezwania pracownika na parter budynku w sali obsługi interesantów.

Budynek główny i budynek B posiadają toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (na parterze).

Dla niepełnosprawnych przy obu budynkach zostały też specjalnie wyznaczone miejsca parkingowe – przy głównym na parkingu z tyłu budynku - 2 miejsca, przy budynku B – na parkingu od frontu budynku - 1 miejsce.

Zakup pętli indukcyjnych jest planowany na 2023 rok w licznie jednej sztuki dla biura podawczego.

Do urzędu istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Można również skorzystać z pomocy tłumacza migowego (prosimy o wcześniejsze umówienie się).