Treść strony

Weszła w życie specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Jak wynika z informacji nadesłanych przez Urząd Wojewódzki, wchodząca w życie od dziś (środa 16.03.2022 roku) specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, dotyczy TYLKO uchodźców przekraczających granicę polsko-ukraińską. Osoby przybywające do Polskich z innych krajów np. Węgier, Czech itp. nie podlegają przepisom tej ustawy.

Zapisy art. 1 ust. 1  specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...), dotyczą tych obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio z terytorium Ukrainy przekroczyli granicę Polski w związku z działaniami wojennymiPrzekroczenie granicy z innym państwem niż Polska – jako pierwszym bezpiecznym – uniemożliwia skorzystanie z ustawy „wojennej”.
Po przyjeździe do Polski z innego „bezpiecznego” kraju obywatel Ukrainy może legalizować swój pobyt na ogólnych zasadach ustawy o cudzoziemcach lub innych związanych z ochroną uzupełniającą i azylem.

Przykład: obywatelka Ukrainy wjechała do Polski 8.03. br. przez Węgry. 11.03. br. wróciła do Ukrainy i ponownie wjechała bezpośrednio z Ukrainy do Polski.

Cudzoziemka nie podlega przepisom ustawy „wojennej” ponieważ jej ponowny wjazd do Polski nie był spowodowany ucieczką przed działaniami wojennymi.

Dodatkowa istotna informacja ze strony Urzędu ds. Cudzoziemców

Obywatele Ukrainy, którzy nie przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy (i nieposiadający Karty Polaka), obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy

Cudzoziemcy, których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w art. 2 ust 1 i 2 decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy tj. obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego br. opuścili Ukrainę i przybyli do Polski niebezpośrednio z terytorium Ukrainy (jednocześnie nieposiadający Karty Polaka) oraz bezpaństwowcy i obywatele państw trzecich, mogą korzystać z ochrony czasowej zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

W przypadku obywateli państw trzecich i bezpaństwowców dotyczy to osób, które są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie, legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

Cudzoziemcy, którzy spełniają powyższe wymogi mogą bezpłatnie otrzymać zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej. Zaświadczenie wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca. Wniosek będzie można złożyć osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33 od czwartku 17 marca br.

 Więcej informacji do pobrania tutaj:

https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/5434202,Specustawa-o-pomocy-obywatelom-Ukrainy-zalacznik-w-PDF.html

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – dostępna w załączniku

 

drukuj (Weszła w życie specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy)

  • data: 2022-03-16

« wstecz