Treść strony

Konsultacje programu współpracy z organizacjami

Wójt Gminy Lubicz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok”.

Strategia ZIT. Konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. "Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia" oraz do przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w terminie od 18 grudnia 23 r. do 22 stycznia 24 r.

MOFT. Prognoza oddziaływania na środowisko

Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. "Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia" oraz do przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w terminie do 15 grudnia 2023 r.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Lubicz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Chcesz pomóc klimatowi?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na III oraz IV konsultacje społeczne połączone z konsultacjami przedstawicieli samorządów z obszaru MOF Torunia. Spotkania te odbędą się online za pomocą platformy Microsoft Teams 18 i 20 października.

Pomóż klimatowi - weź udział w tworzeniu planu

Zapraszamy na I oraz II konsultacje społeczne połączone z konsultacjami przedstawicieli samorządów z obszaru MOF Torunia. Spotkania te odbędą się online za pomocą platformy Microsoft Teams 5 października 2022 r. w godz. 10.00-11.00 oraz 15.30-17.00.

Strategia rozwoju gminy. Ruszają konsultacje!

Wójt Gminy Lubicz ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028”.

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wójt gminy Lubicz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2021-2025

Wójt gminy Lubicz zarządzeniem nr 0050.102.2020 z 30 listopada 2020 roku ogłosił konsultacje społeczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2021-2025. Konsultacje odbywają się w terminie 1-7 grudnia.

Program Wspierania Seniorów oraz Osób Niesamodzielnych w Gminie Lubicz na lata 2021-2023

Wójt gminy Lubicz zarządzeniem nr 0050.103.2020 z 30 listopada 2020 roku ogłosił konsultacje społeczne Programu Wspierania Seniorów oraz Osób Niesamodzielnych w Gminie Lubicz na lata 2021-2023. Czekamy do 7 grudnia.

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz na lata 2021-2026

Wójt gminy Lubicz zarządzeniem nr 0050.104.2020 z 30 listopada 2020 roku ogłosił, między 1 a 7 grudnia, konsultacje społeczne Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz  na lata 2021-2026.

Projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, które będą trwały od 2 do 8 marca 2020 r. W tym czasie zbieramy uwagi (ustne, pisemne i elektroniczne) do wspomnianego projektu.

Masz uwagi? Zgłoś je do 9 października 2020 r.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala do 30 listopada, roku poprzedzającego okres obowiązywania programu, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Projekt w załączeniu.