Treść strony

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2021-2025

Wójt gminy Lubicz zarządzeniem nr 0050.102.2020 z 30 listopada 2020 roku ogłosił konsultacje społeczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2021-2025. Konsultacje odbywają się w terminie 1-7 grudnia.

Program Wspierania Seniorów oraz Osób Niesamodzielnych w Gminie Lubicz na lata 2021-2023

Wójt gminy Lubicz zarządzeniem nr 0050.103.2020 z 30 listopada 2020 roku ogłosił konsultacje społeczne Programu Wspierania Seniorów oraz Osób Niesamodzielnych w Gminie Lubicz na lata 2021-2023. Czekamy do 7 grudnia.

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz na lata 2021-2026

Wójt gminy Lubicz zarządzeniem nr 0050.104.2020 z 30 listopada 2020 roku ogłosił, między 1 a 7 grudnia, konsultacje społeczne Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz  na lata 2021-2026.

Projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, które będą trwały od 2 do 8 marca 2020 r. W tym czasie zbieramy uwagi (ustne, pisemne i elektroniczne) do wspomnianego projektu.

Masz uwagi? Zgłoś je do 9 października 2020 r.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala do 30 listopada, roku poprzedzającego okres obowiązywania programu, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Projekt w załączeniu.