Treść strony

Masz uwagi? Zgłoś je do 9 października 2020 r.

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 powoływanej ustawy. Dlatego poniżej zamieszczamy projekt programu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z uchwałą nr L/536/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego z 2010 r. Nr 173, poz. 2222).

Zarządzenie wójta z 23 września 2020 roku

drukuj (Masz uwagi? Zgłoś je do 9 października 2020 r.)

  • data: 2020-09-25

« wstecz