Treść strony

Program Wspierania Seniorów oraz Osób Niesamodzielnych w Gminie Lubicz na lata 2021-2023

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej do zadań́ własnych gminy należy: podejmowanie innych zadań́ z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Dostrzegając fakt, że osoby starsze stają się̨ jedną z najliczniejszych grup społecznych, w tym także osoby niesamodzielne i ich opiekunowie a potrzeby i warunki życia tych osób wymagają̨ podjęcia działań́, które w sposób planowy i celowy wpłyną̨ na poprawę̨ ich sytuacji życiowej, zwiększą̨ ich udział w życiu społecznym, wójt gminy Lubicz zarządzeniem Nr 0050.103.2020 z 30 listopada 2020 roku ogłosił konsultacje społeczne Programu Wspierania Seniorów oraz Osób Niesamodzielnych w Gminie Lubicz na lata 2021-2023.

Zarządzenie nr 0050.103.2020

drukuj (Program Wspierania Seniorów oraz Osób Niesamodzielnych w Gminie Lubicz na lata 2021-2023)

  • data: 2020-12-01

« wstecz