Treść strony

Punkt Programu "Czyste Powietrze"

Od 1 czerwca 2021 r., w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, mieszkańcy gminy Lubicz mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym
w dniach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. 11.00 – 13.30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 56 621 21 29 bądź poprzez e-mail: czystepowietrze@lubicz.pl.

W Punkcie uzyskamy informacje o zasadach programu „Czyste Powietrze” oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Toruniu. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Z pozyskanych danych (stan na koniec czerwca 2024 r.) wynika, że w trakcie funkcjonowania Programu Czyste Powietrze:

 - liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy Lubicz wyniosła: 1338

- liczba zawartych umów - 1165

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 696

- sumaryczna kwota wypłaconych dotacji –  18 310 603,87

Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE

3 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000,00 zł – możliwe dofinansowanie do 66 tys. zł.
 2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód* na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1894,00 zł (gospodarstw wieloosobowe) lub 2651,00 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 99 tys. zł.
 3. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód* na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1090,00 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526,00 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 135 tys. zł.

*wysokość przeciętnego średniego miesięcznego dochody w gospodarstwie domowym określana jest w zaświadczeniu wydawanym przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz.

W sprawie pytań dotyczących złożenia wniosku o zaświadczenie o dochodach należy skontaktować się z pracownikami Ośrodka pod następującymi numerami telefonów 500 280 473  i 500 280 657.

Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;

2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

 1. a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
 2. b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 1. Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.
 2. Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 3. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.
 4. W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.
 5. Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

Forma dofinansowania:

 • Dotacja (wniosek składany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:)
 • Dotacja z PREFINANSOWANIEM
 • Dotacja z przeznaczaniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie czystepowietrze.gov.pl).

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w Lubiczu:

 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu. Wskazane jest aby przed wizytą założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie: https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość założenia konta na miejscu,
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: imię i nazwisko, adres.
 5. Adres budynku, w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 6. Numer Księgi Wieczystej i numer ewidencyjny działki.
 7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/rok zgłoszenia budowy.
 8. Powierzchnia budynku/lokalu.
 9. Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 10. Dochód wnioskodawcy stanowiący podstawę obliczenia podatku, wykazany w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)

Informacja o zakresie prac, jakie mają być dofinansowane – np. rodzaj źródła ciepła, wymiana stolarki okiennej, docieplenie stropów/ścian itp.

Baza wiedzy:

Strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/

Wymagana dokumentacja: https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Lista urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie: https://lista-zum.ios.edu.pl/

 • Logotyp