Treść strony

Program Ciepłe Mieszkanie. Przyjmujemy wnioski

CEL: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych z indywidualnym źródłem ogrzewania.

 1. Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego (właściciela lokalu mieszkalnego) jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego (zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) oraz
 • Zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego albo
 • Połączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku
 • Dodatkowo dopuszcza się wykonanie: stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej od przyłącza gazowego, zbiornika na gaz, zakup i montaż wentylacji mechanicznej, dokumentacji projektowej (wyłącznie z wymianą źródła ciepła).

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

(w usługach montażu zawarty jest również koszt demontażu i/lub transportu):

 • Dokumentacja projektowa
 • Pompa ciepła typu powietrze/woda
 • Pompa ciepła typu powietrze/powietrze
 • Kocioł gazowy kondensacyjny
 • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (obniżona emisyjność cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3)
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku (w tym węzła cieplnego w budynku)
 • Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja c.w.u
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Stolarka okienna w lokalu mieszkalnym
 • Stolarka drzwiowa w lokalu mieszkalnym 

Ciepłe Mieszkanie - beneficjenci końcowi

Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym:

 • Część 1–dochód roczny nieprzekraczający kwoty 120000 zł
 • Część 2–przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego
 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • Część3–przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Zaświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu wydaje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Lubiczu z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz, ul. Toruńska 24, 87-162 Lubicz Dolny, tel.: 500 280 473 lub 500 280 657.

Ciepłe Mieszkanie - intensywność dofinansowania

Część 1–podstawowy poziom dofinansowania

 • do 35% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym,

Część 2 – podwyższony poziom dofinansowania

 • do 65% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym,

Część 3 – najwyższy poziom dofinansowania

 • do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Okres trwałości dla beneficjenta końcowego wynosi 5lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.

Na jeden lokal może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.

Ciepłe Mieszkanie - postanowienia dodatkowe i kryteria jakościowe

 • Wymianie/likwidacji ulegną wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN303-5 i wszystkie nowe urządzenia będą spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym lokalnych uchwał antysmogowych
 • Dofinansowanie nie jest możliwe, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej (gmina sprawdza warunki na podstawie, załączonej do wniosku osoby fizycznej, decyzji przedsiębiorstwa ciepłowniczego dotyczącej warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydanej dla wspólnoty w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie lub pozyskuje informacje w tym zakresie bezpośrednio z przedsiębiorstwa ciepłowniczego).
 • W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% powierzchni lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat programu priorytetowego można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod nr tel. 56 621 21 29.

Wniosek do pobrania