Treść strony

GP.6721.2.2024

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Lubicz Dolny, 2024.07.02     

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z poźn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Lubicz

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 30.08.2024 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

 

Z up. WÓJTA

Agnieszka Klugiewicz-Lewicka

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7933,2024 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

 

 

 

 

drukuj (GP.6721.2.2024)

  • autor: Ewelina Fijałkowska, data: 2024-07-02

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Lubicz

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

Lubicz Dolny, 2024.07.02

GP.6721.2.2024                                                                                               

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Lubicz

 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) ogłaszam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwały Nr II/14/24 z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Lubicz. Zakresem planu ogólnego został objęty obszar całej gminy Lubicz.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego do Wójta Gminy Lubicz w terminie do dnia 30 sierpnia 2024 r.

 

Wnioski do projektu aktu planowania przestrzennego należy składać na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 13.11.2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509):

- w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny,

- w formie dokumentu elektronicznego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@lubicz.pl

albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej:  /5f5cvll25v/SkrytkaESP

 

Składający w/w wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lubicz w trakcie sporządzania planu ogólnego gminy.

 

 

Z up. WÓJTA

Agnieszka Klugiewicz-Lewicka

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

(podpisano elektronicznie)

 

Zgodnie z art. 8h ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7933,2024   oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21,  87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz oraz na stronie https://www.bip.lubicz.pl/7984,formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Lubicz)

  • autor: Ewelina Fijałkowska, data: 2024-07-02

drukuj ()

  • autor: Ewelina Fijałkowska, data: 2024-07-02


GP.6721.1.2024.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.1.2024.VK                                                                                               

Lubicz Dolny, 2024.05.17

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzeźno

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm., zwana dalej ustawą) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz uchwały Nr LXV/818/23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzeźno.

 

Granice obszaru objętego projektem planu miejscowego określa załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały zamieszczonej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/plik,34018,uchwala-nr-lxv-818-23.pdf

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.

 

Wnioski do Wójta Gminy Lubicz należy składać na wzorze formularza pisma stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. poz. 2509) i udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/7984,formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego

 

Wnioski na wyżej wskazanym formularzu mogą być wnoszone w postaci papierowej na adres: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny lub w postaci elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP

 

Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy składający wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego, podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Z up. WÓJTA

Agnieszka Klugiewicz-Lewicka

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679, informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej: https://www.lubicz.pl/8010,rodo-app , w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/8009,rodo-app  oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.

drukuj (GP.6721.1.2024.VK)


GP.6721.1.2024.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.1.2024.VK                                                                                               

Lubicz Dolny, 2024.05.17

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzeźno - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr LXV/818/23 z dnia 15 grudnia 2023 r.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.

 

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Agnieszka Klugiewicz-Lewicka

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://www.lubicz.pl/8010,rodo-app , w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.lubicz.pl/8009,rodo-app  oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.1.2024.VK)

Poniżej publikuijemy ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ogłoszenia najnowsze publikowane są na górze strony, w celu znalezienia ogłoszeń starszych przewijamy stronę w dół. 


GP.6721.2-4.2023.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.2.2023.VK                                                                                                                                                    Lubicz Dolny, 2023.10.20

GP.6721.3.2023.VK

GP.6721.4.2023.VK

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubicz:

1)    uchwały Nr LVI/699/23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria, Grabowiec i Kopanino,

2)    uchwały Nr LVI/700/23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo,

3)    uchwały Nr LVI/701/23 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo,

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

 

Wnioski do Wójta Gminy Lubicz składa się na piśmie utrwalonym w postaci:

- papierowej na adres: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny,

- elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@lubicz.pl albo za pośrednictwem platformy ePuap na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /5f5cvll25v/SkrytkaESP

Składający wniosek do projektu planu miejscowego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679, informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej https://www.lubicz.pl/7930,ogloszenia-o-przystapieniu-do-sporzadzania-zmiany-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano - zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

drukuj (GP.6721.2-4.2023.VK)


GP.6721.2-4.2023.VK

WÓJT GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21

87-162 LUBICZ DOLNY

 

GP.6721.2.2023.VK                                                                                                                                                    Lubicz Dolny, 2023.10.20

GP.6721.3.2023.VK

GP.6721.4.2023.VK

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzania projektów:

1)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria, Grabowiec i Kopanino - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr LVI/699/23 z dnia 30 marca 2023 r.

2)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogowo - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr LVI/700/23 z dnia 30 marca 2023 r.

3)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr LVI/701/23 z dnia 30 marca 2023 r.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych.

 

Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. w formie, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubicz.

 

Z up. WÓJTA

Marek Pilewski

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679, informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych znajdują się na stronie internetowej https://www.lubicz.pl/7930,ogloszenia-o-przystapieniu-do-sporzadzania-zmiany-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.lubicz.pl/7888,2023 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny.

drukuj (GP.6721.2-4.2023.VK)


GP.6721.2-4.2023.VK

drukuj (GP.6721.2-4.2023.VK)