Treść strony

Czym zajmie się Zakład Usług Komunalnych?

W gminie Lubicz powstaje Zakład Usług Komunalnych, do którego zadań należy m.in. utrzymanie i remonty dróg, sprawy związane z kanalizacją i wodociągami czy utrzymanie świetlic i placów zabaw.  

Od początku roku nie ma już Zarządu Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Mienie zlikwidowanej  jednostki  budżetowej zostało  wniesione aportem na pokrycie udziałów w kapitale gminnej spółki Lubickie Wodociągi, na której bazie powstaje Zakład Usług Komunalnych. W tej chwili trwają formalności związane z zarejestrowaniem nowej nazwy spółki.

Z dniem likwidacji zarządu spółka przejęła też pracowników i większość dotychczasowych zadań zlikwidowanej jednostki.

Zakład Usług Komunalnych ma w swoim zakresie:

 • zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją (w tym odśnieżaniem) gminnych dróg, chodników i innych urządzeń; remontami, a także zapewnieniem usług (robocizna na zlecenie) związanych z realizacją funduszy sołeckich
 • zarządzania i gospodarowania nieruchomościami, gdzie prawo przysługuje gminie
 • utrzymania świetlic, obszarów sportowych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych
 • gospodarki komunalnej, a w szczególności utrzymania czystości i porządku na gminnych drogach, ulicach, placach i obszarach gminnej zieleni
 • likwidacji dzikich wysypisk śmieci
 • sprzątania po imprezach organizowanych przez gminę
 • wyłapywania bezpańskich psów
 • zapewnienie obsługi i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W spółce pozostają także sprawy związane z wodociągami i kanalizacją.

Zakład Usług Komunalnych  mieści się przy ul. Toruńskiej 56 (budynek Lubickich Wodociągów) w Lubiczu Dolnym, nr tel. 56 678 53 14.

Pozostała część zadań ZDGKiM, wraz z pracownikami, została przejęta przez Urząd Gminy Lubicz.

 • W urzędzie są teraz załatwiane wszystkie tematy związane z przygotowywaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego, m.in. w celu prowadzenia robót ziemnych w pasach drogowych dróg gminnych, uzgadniających lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, linie elektroenergetyczne) oraz wskazanie warunków odtworzenia pasów drogowych do stanu pierwotnego po wykonaniu prac budowlanych, a także realizacja wniosków w zakresie wycinki drzew w pasie drogowym dróg gminnych.
 • To także rozpatrywanie wniosków dotyczących warunków i zgody na wykonanie zjazdów z dróg gminnych.
 • Realizacja prac związanych z oznakowaniem dróg gminnych.
 • Zaliczanie dróg do kategorii drogi gminnej publicznej.

Kontakt: Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 13 (I piętro), tel. 56 621 21 98, t.rafinski@lubicz.pl.

Druga część tematów przejętych przez urząd:

 • ustalanie numerów porządkowych budynków na terenie gminy Lubicz,
 • nadawanie nazw ulic,
 • prowadzenie ewidencji nazw ulic i numerów porządkowych – aktualizowanie w programach ewidencyjnych (Geoportal Powiatu Toruńskiego, e-mapa gminy Lubicz),
 • koordynowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (czyli, np. wyrównanie drogi gruntowej, przewrócony znak drogowy, itp.) i zlecanie wykonawstwa do ZUK
 • prowadzenie spraw związanych ze szkodami powstałymi na drogach gminy Lubicz (ubezpieczenie OC),
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów, sporządzanie informacji o gminnych drogach publicznych, sporządzanie wymaganych sprawozdań
 • prowadzenie inwestycji drogowych.

Kontakt: Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 13 (I piętro), tel.  56 621 21 98, m.jarosz@lubicz.pl.

16.01.20

drukuj (Czym zajmie się Zakład Usług Komunalnych?)

« wstecz