Treść strony

  • Logotypy

Projekt grantowy "Komputer na świat"

Gmina Lubicz w partnerstwie z Fundacją Klucz do Przyszłości realizuje projekt grantowy pn.: "Komputer na świat" ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" (nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18) realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Termin realizacji projektu: od 1.05.2019 do 28.02.2020
Cel główny projektu „Komputer na świat" to podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubicz lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Lubicz. Planowane rezultaty to:

  • wzrost umiejętności obsługi komputera i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych u 144 odbiorców ostatecznych w ramach wskazanych we wniosku modułów szkoleniowych,
  • wzrost kompetencji w zakresie użytkowania Internetu u 144 odbiorców ostatecznych,
  • wyrównanie szans min. 6 osób w wieku 65+ i min. 2 osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Grupa docelowa projektu: 144 dorosłych mieszkańców Gminy Lubicz lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Lubicz, w wieku 25+, w tym min. 6 osób w wieku 65+ i min. 2 osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawność będzie weryfikowana na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wartość grantu: 74 160 zł, w tym 63 391,97 zł ze środków UE oraz 10 768,03 zł z budżetu państwa.

drukuj (Projekt grantowy "Komputer na świat")

  • data: 2019-05-22

Lifting szkoły za ponad 5 mln zł

Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym, której historia sięga 100 lat, swój jubileusz będzie obchodzić w zupełnie nowej odsłonie. Dzięki termomodernizacji nie tylko poprawił się wygląd placówki, ale także „efektywność energetyczna”. Co to takiego?

Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym to największa placówka edukacyjna w naszej gminie. Uczęszcza tu ponad 700 uczniów, których edukacją zajmuje się ok. 80 nauczycieli.

Budynek szkoły składa się z czterech segmentów oznaczonych jako A, B, C oraz segmentu sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. Obiekt nie był jednak dostatecznie ocieplony. Brak izolacji o odpowiednich parametrach powodował znaczne straty energii cieplnej, ponoszenie dużych nakładów finansowych na ogrzewanie oraz zanieczyszczenie środowiska. Sytuację zmieniła zakończona w październiku, a trwająca ponad rok termomodernizacja. W ramach zadania m.in. ocieplono ściany zewnętrzne i fundamentowe, dach i strop. Wymieniono także stolarkę okienną na okna z nawiewnikami automatycznymi. Do tego wykonano wiele prac towarzyszących takich jak m.in.: wymiana parapetów, obróbek blacharskich, demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych, wykonanie nowego pokrycia dachowego, a także instalacji odgromowej, daszków nad wejściami do budynku i kratek wentylacyjnych. Poza tym jarzeniowe i żarowe źródła światła zastąpiły ledowe.

To wszystko przyczyni się do poprawy efektywności ekonomicznej utrzymania budynku.

Inwestycja kosztowała przeszło 5,7 mln zł, 4 mln zł gmina pozyskała z funduszy europejskich.

100-lecie szkoła będzie więc świętowała w nowej odsłonie. Uroczystości rozpoczną się 14 listopada o godz. 10.00 mszą św., z uroczystym poświęceniem sztandaru w kościele parafialnym w Lubiczu Górnym. Następnie nastąpi przemarsz z orkiestrą dętą w stronę szkoły, gdzie w obecności gości zostanie zakopana kapsuła czasu. Część oficjalna wraz z częścią artystyczną nawiązującą do historii szkoły jest przewidziana na hali sportowej.

Z KART HISTORII

Szkołę utworzono w prywatnym domu w październiku 1919 roku na miejscu dawnej strażnicy granicznej. Pierwszym dyrektorem placówki został Antoni Wiśniewski.

W 1922 roku przeniesiono ją do nowych pomieszczeń, do dawnej cegielni (obecnie teren Krobi) i zatrudniono kilku nauczycieli. Przy szkole podstawowej utworzono też szkołę dla pracujących, orkiestrę mandolinistów, orkiestrę dętą (36-osobową) i koło fotograficzne.

Po II wojnie światowej szkoła została reaktywowana 1 września 1945 roku, dzięki uporowi Mariana Jezierskiego, który pełnił funkcję dyrektora do 1952 roku. Jego następcami byli Jerzy Nawrocki (w latach 1952–1953) i Stanisław Giziński (w latach 1953–1970).

Właśnie za dyrektury Stanisława Gizińskiego, 24 czerwca 1962 roku, Szkole Podstawowej nadano imię Kościuszki. Wiosną 1964 roku rozpoczęto rozbudowę budynku szkoły, który wraz z salą gimnastyczną i zapleczem kuchennym oddano do użytku 24 czerwca 1968 roku.

Kolejni dyrektorzy szkoły to Stanisław Seklecki (w latach 1970–1972), Józef Rzeszewski (w latach 1972–1974) i Barbara Głowińska (w latach 1974–1988).

Cztery lata po objęciu funkcji dyrektora przez Barbarę Głowińską – w 1978 roku – odbyło się uroczyste wręczenie szkole sztandaru. Specjalnie też na tę okoliczność Lucyna Matuszak napisała tekst hymnu szkolnego i skomponowała do niego muzykę.

Obowiązki dyrektora szkoły pełnili później kolejno: Andrzej Bąkalski (w latach 1988–1989), Krystyna Piotrowska (w latach 1989–1991), Halina Bieniewicz (w latach 1991–1996) i Jerzy Czajkowski (w latach 1996–1997).

Gdy w 1997 roku dyrektorem został Andrzej Siemianowski, szkołę przeniesiono do nowoczesnego budynku przy ul. Piaskowej 23, którego budowę rozpoczęto w 1993 roku. Dwa lata później – w 1999 roku – oprócz sześcioklasowej szkoły podstawowej utworzono tu również trzyletnie Gimnazjum.
Z dniem 1 września 2002 roku powołano Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, w skład którego wchodziły Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1.

Od lutego do końca sierpnia 2012 roku obowiązki dyrektora pełniła Anna Kępara, natomiast od 1 września 2012 roku dyrektorem szkoły jest Joanna Ardanowska.

1 września 2017 roku zespół szkół zmienił się w Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym i jeszcze przez dwa lata działał z oddziałami gimnazjalnymi.

(Na podst. informacji z FB szkoły)

drukuj (Lifting szkoły za ponad 5 mln zł)

  • data: 2019-11-05
  • Logotypy