Treść strony

Strategia rozwoju gminy. Ruszają konsultacje!

Wójt Gminy Lubicz ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028”.

Konsultacje społeczne skierowane są do:

 • mieszkańców Gminy Lubicz,
 • lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności działających na terenie Gminy Lubicz organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
 • sąsiednich gmin: Ciechocin, Kowalewo Pomorskie, Łysomice, Obrowo, Toruń, Wielka Nieszawka, a także ich związków,
 • Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie”,
 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Formy konsultacji:

 • w przypadku sąsiednich gmin, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruński” oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – poprzez przesłanie pisma, wraz z załączonym do niego formularzem konsultacyjnym, z prośbą o wydanie opinii.
 • W pozostałych przypadkach – poprzez udostepnienie treści projektu Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028, wraz z formularzem konsultacyjnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubicz: bip.lubicz.pl, w zakładce Strategia rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028 oraz w biurze podawczym Urzędu Gminy Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21 - w godzinach jego urzędowania.

Opinie do Strategii należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lubicz do 5 listopada 2021 r. w następujący sposób:

 • do biura podawczego Urzędu Gminy Lubicz, Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
 • pocztą na adres Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87 – 162 Lubicz Dolny (decyduje data wpływu do urzędu)
 • pocztą elektroniczną na adres info@lubicz.pl (wpisując w tytule e-maila „Uwagi do Strategii) lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Lubicz /5f5cvll25v/SkrytkaESP

Ważne uznaje się stanowiska przesłane na formularzu do składania uwag do projektu „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028” w formie skanu podpisanego formularza lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Raport z konsultacji zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz, na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pełna treść ogłoszenia, zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz formularze znajdują się tutaj.

drukuj (Strategia rozwoju gminy. Ruszają konsultacje!)

 • data: 2021-09-29

« wstecz