Treść strony

Regularnie pozbywamy się azbestu

Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku.

Wnioski należy składać na formularzu, który jest do pobrania tutaj  w terminie od 15 stycznia do 15 lutego:

  • bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Lubicz, od poniedziałku do piątku, w godzinach przyjmowania interesantów;
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, z  dopiskiem na kopercie „Dofinansowanie azbest” (decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu);
  • drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

1.Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;

2.Kopię zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu;

3.Zaświadczenie o pomocy de minimis – (druk do pobrania w Urzędzie Gminy Lubicz - pokój nr 1, lub na stronie internetowej urzędu).

Mieszkańcy, aby mogli skorzystać z darmowego odbioru azbestu muszą być ujęci w  „Bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.

W 2021 roku dotację z urzędu gminy na likwidację 37 dachów z eternitu otrzymało 27 właścicieli nieruchomości.

Na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz w latach 2021-2023” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozyskaliśmy 17 200,21 zł - to 40 procent kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 43 000,62 zł. Pozostała część w wysokości 25 800,41 zł pochodziła z budżetu gminy Lubicz. Uzyskany efekt ekologiczny to 80,45 Mg (ton).

drukuj (Regularnie pozbywamy się azbestu)

  • data: 2022-01-09

« wstecz