Treść strony

  • Logotypy

Projekt grantowy "Komputer na świat"

Gmina Lubicz w partnerstwie z Fundacją Klucz do Przyszłości realizuje projekt grantowy pn.: "Komputer na świat" ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" (nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18) realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Termin realizacji projektu: od 1.05.2019 do 28.02.2020
Cel główny projektu „Komputer na świat" to podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubicz lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Lubicz. Planowane rezultaty to:

  • wzrost umiejętności obsługi komputera i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych u 144 odbiorców ostatecznych w ramach wskazanych we wniosku modułów szkoleniowych,
  • wzrost kompetencji w zakresie użytkowania Internetu u 144 odbiorców ostatecznych,
  • wyrównanie szans min. 6 osób w wieku 65+ i min. 2 osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Grupa docelowa projektu: 144 dorosłych mieszkańców Gminy Lubicz lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Lubicz, w wieku 25+, w tym min. 6 osób w wieku 65+ i min. 2 osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawność będzie weryfikowana na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wartość grantu: 74 160 zł, w tym 63 391,97 zł ze środków UE oraz 10 768,03 zł z budżetu państwa.

drukuj (Projekt grantowy "Komputer na świat")

  • data: 2019-05-22