Treść strony

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

W ramach "Grantów PGR" uczniowie spokrewnieni w linii prostej z osobami, które kiedyś pracowały w PGR-ach mogą otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego.

O dofinansowanie mogą się starać:

  • Dzieci (w imieniu niepełnoletnich ich opiekunowie prawni) zamieszkałe na terenie gminy Lubicz
  • Będący członkiem rodziny osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym PPGR (krewnym w linii prostej, tj rodzicem, dziadkami czy pradziadkami)
  • Dziecko wskazane we wniosku nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

W związku z możliwością przystąpienia gminy Lubicz do projektu „Granty PPGR” zachęcamy do składania uzupełnionych oświadczeń w Urzędzie Gminy Lubicz (ul. Toruńska 21 - Biuro Podawcze, w godzinach urzędowania) w nieprzekraczalnym terminie do 03.11.2021 r.

Poszczególne oświadczenia znajdują się w załącznikach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

UWAGA: W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR.

Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany na własność Beneficjentom jedynie w przypadku otrzymania przez gminę Lubicz dofinansowania na ten cel.

drukuj (Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym)

  • data: 2021-10-26
  • Logotypy

« wstecz