Treść strony

Co z dodatkiem na ogrzewanie?

Mieszańcy naszej gminy złożyli już ponad 3 tys. wniosków o dodatek węglowy. Znowelizowana w ubiegłym tygodniu ustawa dała możliwość ubiegania się także o dodatek na ogrzewanie domów innymi źródłami ciepła.

Wnioski o dodatki są przyjmowane w dwóch punktach w Lubiczu Dolnym: w głównej siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Toruńska 56 oraz w budynku B (budynek, w którym mieści się USC) Urzędu Gminny Lubicz ul. Toruńska 24 (pok. nr 3). Można je także wysłać poprzez platformę ePUAP pod warunkiem prawidłowego podpisania wniosku za pomocą podpisu kwalifikowanego, zaufanego bądź osobistego (e-dowód) lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz.

Papierowe druki wniosków są dostępne w siedzibach GOPS, a elektroniczne do pobrania tutaj >>> wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła.

Lubicki GOPS zarejestrował już 3 tys. wniosków na sam dodatek węglowy.

Zgodnie z art. 2 ust. 3a ustawy o dodatku węglowy (Dz. U z 2022 poz. 1692 ze zm.) w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem. Art. 2 ust. 3b powoływanej ustawy wskazuje, że w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawi się bez rozpoznania.

Przyjęta niedawno ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzała również dodatek dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ciepła:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym),
  • kocioł olejowy.

Wszystkie te źródła ciepła muszą być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r. (albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy).

Na jeden adres przysługuje jeden dodatek. Z uwagi na ogrom wniosków Parlament wydłużył czas ich rozpatrzenia do 60 dni i nałożył na urzędników obowiązek weryfikowania wniosków, a także zawiadomienia organów ścigania o złożeniu fałszywego oświadczenia.

Pieniądze na wypłatę dodatków węglowych wpłynęły do gminy w ubiegłym tygodniu. Aby dodatki mogły trafić do mieszkańców, trzeba je jeszcze wprowadzić do budżetu gminy, co można zrobić tylko poprzez uchwałę Rady Gminy Lubicz. Sesja m.in. w tej sprawie odbędzie się w najbliższy czwartek 29 września. Wypłata dodatków rozpocznie się w piątek 30 września – zgodnie z kolejnością składanych wniosków.

W przypadku pytań dotyczących dodatków można kontaktować się pod numerami 500 280 473 lub 500 280 657 (w godzinach pracy GOPS).

drukuj (Co z dodatkiem na ogrzewanie?)

  • data: 2022-09-28

« wstecz