Treść strony

Pozbądźmy się niebezpiecznego azbestu

Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku.

Wnioski należy składać w terminie od 15 stycznia do 15 lutego 2023 roku - na formularzu, który można pobrać tutaj 

  • bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Lubicz, od poniedziałku do piątku, w  godzinach przyjmowania interesantów;
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, z dopiskiem na kopercie „Dofinansowanie azbest” (decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu);
  • drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

  1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości [1];
  2. Kopię zgłoszenia/decyzji ze Starostwa Powiatowego o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, obejmujących w swoim zakresie demontaż wyrobów zawierających azbest;
  3. Zaświadczenie/Oświadczenie o pomocy de minimis – (druk do pobrania w Urzędzie Gminy Lubicz - pokój nr 1 i 5, lub na stronie internetowej urzędu).

Z darmowego odbioru azbestu mogą skorzystać mieszkańcy, których posesje są ujęte w „Bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.

Zasady przyznawania dofinasowania w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, zostały określone w Uchwale NR XXV/347/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z  zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz z  wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmienionej uchwałą nr XLIV/590/22 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3726).

Z uwagi na ograniczone środki decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski niekompletne i złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami - Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 5, e-mail gk@lubicz.pl, nr tel. 56 621 21 38.

[1] W przypadku współwłaścicieli należy dołączyć zgodę od wszystkich właścicieli na realizację zadania. W przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem/użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela/i nieruchomości na wykonanie inwestycji.  

drukuj (Pozbądźmy się niebezpiecznego azbestu)

  • data: 2023-01-10
  • Logotyp WFOŚiGW w Toruniu

« wstecz