Treść strony

Życzenia dla Babć i Dziadków

drukuj (Życzenia dla Babć i Dziadków)

 • data: 2022-01-21
 • Życzenia
  Kochane Babcie, kochani Dziadkowie!
  Spieszymy do Was z bukietem najpiękniejszych życzeń: zdrowia, szczęścia, niewyczerpanych pokładów energii i spełnienia najskrytszych marzeń.

Zmiana w składaniu wniosków na dodatek osłonowy

Zmiana w składaniu wniosków na dodatek osłonowy

Dla zdrowia i komfortu mieszkańców, chcących złożyć wniosek na świadczenia osłonowe dla rodzin, od jutra zmieniamy miejsce i organizację przyjmowania dokumentów.

W głównym budynku Urzędu Gminy, w dawnej sali obrad obecnie funkcjonującej jako Punkt Obsługi, zorganizowaliśmy trzy dodatkowe stanowiska do obsługi tylko w zakresie dodatku osłonowego. Są one specjalnie oznakowane, a dyżurujący tam pracownicy GOPS będą zajmować się wyłącznie tą procedurą.

To oznacza, że od 20.01.2022 nie należy kierować się do biur GOPS-u, a bezpośrednio do urzędu.

Więcej o dodatkach osłonowych tutaj: https://www.lubicz.pl/7840,2022?tresc=70273

drukuj (Zmiana w składaniu wniosków na dodatek osłonowy)

"Feryjny" rozkład jazdy autobusów MZK

Autobusy MZK juz od poniedziałku pojadą jak w ferie.

W związku z zimowymi feriami szkolnymi, od 17 do 30 stycznia 2022 r. w dni robocze komunikacja MZK funkcjonować będzie wg "feryjnych" rozkładów jazdy, tj.:
- linie nr 21, 23, 35, 37, 45 i 46 - kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących w ferie.

drukuj ("Feryjny" rozkład jazdy autobusów MZK)

 • data: 2022-01-14

Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia w GOPS można uzyskać dodatek osłonowy. Oto zasady:

 

Wysokość świadczenia i kryteria przyznawania:

- dodatek przysługuje osobom prowadzącym gospodarstwo jednoosobowe oraz osobom prowadzącym gospodarstwo wieloosobowe

- kryterium dochodowe kwalifikujące do przyznania świadczenia wynosi: w gospodarstwie jednoosobowym 2100zł, w gospodarstwie wieloosobowym 1500zł na osobę.

- wysokości dopłat wynoszą w zależności od deklarowanego źródła ciepła: 400 zł / 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 600 zł / 750 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego, 850 zł / 1062,50 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego, 1150 zł /1437,50 zł dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego.

Miejsce złożenia i forma wniosku:

- forma tradycyjna papierowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych ul. Toruńska 24, wniosek dostępny na miejscu bądź do pobrania ze strony internetowej GOPS (godziny urzędowania: pon, śr, czw od 7 do 15, wt od 7 do 17, pt od 7-14).

W związku z obostrzeniami preferuje się wrzucanie wypisanych wniosków do skrzynki podawczej GOPS umieszczonej na budynku B (Urząd Stanu Cywilnego)

- elektroniczna przez platformę e-PUAP

Termin złożenia wniosku:

- wniosek należy złożyć do 31 października 2022r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

- świadczenia przyznane na wnioski złożone do 31 stycznia 2022r. wypłacane będą w dwóch równych ratach ( do 31 marca i do 2 grudnia)

- świadczenia przyznane na wnioski złożone od 1 lutego 2022r. wypłacane będą w jednej transzy i realizowane do 2 grudnia 2022r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami: 500280473, 500280657.

drukuj (Dodatek osłonowy)

 • data: 2022-01-10

Regularnie pozbywamy się azbestu

Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku.

Wnioski należy składać na formularzu, który jest do pobrania tutaj  w terminie od 15 stycznia do 15 lutego:

 • bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Lubicz, od poniedziałku do piątku, w godzinach przyjmowania interesantów;
 • pocztą na adres Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, z  dopiskiem na kopercie „Dofinansowanie azbest” (decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu);
 • drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

1.Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;

2.Kopię zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu;

3.Zaświadczenie o pomocy de minimis – (druk do pobrania w Urzędzie Gminy Lubicz - pokój nr 1, lub na stronie internetowej urzędu).

Mieszkańcy, aby mogli skorzystać z darmowego odbioru azbestu muszą być ujęci w  „Bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.

W 2021 roku dotację z urzędu gminy na likwidację 37 dachów z eternitu otrzymało 27 właścicieli nieruchomości.

Na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz w latach 2021-2023” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozyskaliśmy 17 200,21 zł - to 40 procent kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 43 000,62 zł. Pozostała część w wysokości 25 800,41 zł pochodziła z budżetu gminy Lubicz. Uzyskany efekt ekologiczny to 80,45 Mg (ton).

drukuj (Regularnie pozbywamy się azbestu)

 • data: 2022-01-09

PSZOK zamknięty w poniedziałki

Od stycznia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest otwarty od wtorku do soboty. Przypominamy, że mieszkańcy gminy odpady komunalne z gospodarstw domowych mogą tu zostawić bezpłatnie.

Oto jak PSZOK będzie czynny w tym roku:

marzec  – październik:

wtorek –  piątek 

10.00 – 18.00

sobota 9.00 – 14.00

listopad  – luty:

wtorek –  piątek 

8.00 – 16.00

sobota 9.00 – 14.00

Tel. 797 999 886
(czynny w godzinach funkcjonowania PSZOK)

 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych wytworzone wyłącznie przez mieszkańców gminy Lubicz. Są to:
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • chemikalia,
 • przeterminowane leki,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny, który musi być przekazywany kompletny (w całości),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym styropian i papa, za wyjątkiem odpadów zawierających azbest (np. eternit), do 1 mna gospodarstwo domowe na rok bezpłatnie, natomiast każdy kolejny m3 jest płatny w wysokości 200,00 zł,
 • zużyte opony, pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bioodpady,
 • tekstylia i odzież,
 • baterie i akumulatory,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
 1. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz:
 • azbestu,
 • części samochodowych,
 • odpadów niebezpiecznych, które nie posiadają udokumentowanego źródła pochodzenia,
 • odpadów w nieszczelnych opakowaniach,
 • odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (w tym rolniczej),
 • odpadów poprodukcyjnych,
 • sprzętu budowlanego.
 1. Śmieci dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami,

drukuj (PSZOK zamknięty w poniedziałki)

 • data: 2022-01-05

7 stycznia. Kontakt z USC

Przypominamy, że w piątek 7 stycznia Urząd Gminy Lubicz będzie zamknięty. W przypadku konieczności uzyskania aktu zgonu proszę się kontaktować pod nr 501 927 579 (w godz. 9.00-14.00).

drukuj (7 stycznia. Kontakt z USC)

 • data: 2022-01-04

Potrzebujesz wsparcia? Porozmawiaj z terapeutą

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w tym roku będzie czynny dłużej. Terapeuta przyjmuje we wtorki w świetlicy w Lubiczu Dolnym między 9.00 a 17.30.

Świetlica mieści się przy ul. Toruńskiej 56 (budynek ZUK). Zapisy na spotkanie pod nr tel. 797 999 879.

Praca terapeuty jest finansowana z budżetu gminy; mieszkańcy nie ponoszą żadnych kosztów wizyty.

drukuj (Potrzebujesz wsparcia? Porozmawiaj z terapeutą)

 • data: 2022-01-04

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Treść rozporządzenia oraz wniosek w formacie pdf w załączeniu.

drukuj (Wniosek o ustalenie warunków zabudowy)

 • data: 2022-01-03

Zwrot podatku akcyzowego

Rolniku, jeśli chcesz odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, nie zapomnij o zbieraniu faktur VAT. Gdzie złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego?

Do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r. została ustalona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Terminy składania wniosków:

 • od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
 • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. 

Pieniądze będą wypłacane w okresie: od 1 do 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz od 1 do 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie; na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny.

Druki dostępne są tutaj.

drukuj (Zwrot podatku akcyzowego)

Taki kalendarz tylko w gminie Lubicz

Dla mieszkańców przygotowaliśmy kalendarz spiralowany… na półtora roku. Dlaczego właśnie taki? I jak go można dostać?

Kolejny rok z rzędu mamy dla Państwa kalendarz ze zdjęciami miejsc, tym razem architektury, z naszej gminy. Fotografie wykonali członkowie Młodzieżowych Spotkań Fotograficznych działający pod fachowym okiem Kasi Rubiszewskiej. Tak pani Kasia opowiada o projekcie: - Skupiliśmy się na fotografowaniu obiektów architektonicznych, które powstały do połowy XX wieku. Niestety w czasie trwania projektu, na świecie wybuchła pandemia Covid-19, co wpłynęło na nasze spotkania. Projekt, który jak zakładaliśmy miał trwać 17 tygodni, przedłużył się do półtora roku. Tyle potrzebowaliśmy czasu, aby zakończyć nasz plan.

Chcieliśmy, aby w kalendarzu znalazło się po jednym zdjęciu z każdego sołectwa, czyli 17. Ostatecznie zdecydowaliśmy więc, aby kalendarz zawierał 18 stron (17 sołeckich + stronę z autorami zdjęć podczas wędrówek), a więc obejmował okres półtora roku, a zatem dokładnie tyle czasu, ile młodzież poświęciła na fotografowanie.

Kalendarz trafi do chętnych bezpłatnie, ponieważ został sfinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Mieszkańcy zainteresowani posiadaniem kalendarza z architekturą gminy Lubicz mogą go bezpłatnie odebrać (do wyczerpania zapasów) od 4 stycznia, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym lub jej filiach w Grębocinie, Złotorii i Lubiczu Górnym, a w nowej fili w Gronowie (w byłym budynku szkoły) prawdopodobnie od 10 stycznia.

Z kolei chęć odbioru w Urzędzie Gminy Lubicz prosimy najpierw zgłosić e-mailowo pr@lubicz.pl lub telefonicznie, w godzinach pracy urzędu, 56 674 40 15, 56 674 40 16. Kalendarz będzie na Państwa czekał, na drugi dzień po zgłoszeniu, w Biurze Podawczym urzędu (budynek główny, wejście z tyłu budynku).

drukuj (Taki kalendarz tylko w gminie Lubicz)

 • data: 2022-01-03
 • Kalendarz gminy Lubicz