Treść strony

Uczniowie z Gronowa będą dowożeni do Grębocina

Radni gminy Lubicz podjęli wczoraj uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji, z dniem 31 sierpnia 2021 r., Szkoły Podstawowej w Gronowie. W tej chwili do gronowskiej szkoły uczęszcza 27 uczniów, czyli tylu ilu średnio stanowi jedną klasę. Dla tej grupy jest zatrudnionych 21 nauczycieli

Od sześciu lat liczba uczniów w szkole w Gronowie regularnie maleje. W roku szkolnym 2015/2016 uczyło się w niej 70 dzieci, a cztery lata później już tylko 40. W tym roku do gronowskiej podstawówki uczęszcza tylko 27 uczniów chodzących do klas II, V, VI i VIII. Istniejące oddziały liczą od 6 do 8 osób, a pozostałych klas w ogóle nie ma. Dodatkowo w przyszłym roku szkolnym liczba dzieci zmniejszy się jeszcze o odchodzących ósmoklasistów, a wtedy stan osobowy dzieci w szkole zrówna się z liczbą nauczycieli.

Wysokie koszty

Nie bez znaczenia jest także argument ekonomiczny, istotny dla samorządów zobowiązanych do dbałości o finanse publiczne. Roczny koszt kształcenia jednego ucznia w placówce znacznie przewyższa wydatki ponoszone na ten cel w pozostałych pięciu szkołach gminy Lubicz. W 2019 r. w Gronowie wyniosły one aż 23,3 tys. zł. W szkole w Młyńcu Pierwszym to 14  tys. zł, w Grębocinie, Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym 10-12 tys. zł, a w Złotorii 8,7 tys. zł (rocznie na jednego ucznia).

- O planach związanych z reorganizacją szkoły rozmawiamy od roku – mówi wójt Lubicza Marek Nicewicz. - Sytuacja szkoły w Gronowie na bieżąco jest omawiana z kuratorium. W tej sprawie odbyło się wiele spotkań. Podejmowaliśmy różnorodne próby ratowania placówki, jak chociażby wdrożenie kolejnego programu naprawczego, aktywizacji rodziców z sołectwa, założenia szkoły stowarzyszeniowej, co także nie zyskało aprobaty rodziców i uruchomienie przedszkola jako naturalnego sposobu odbudowania społeczności uczniowskiej. Niestety, bez pożądanego efektu.

Troska o jakość nauczania

Niewielka liczebność oddziału nie jest też korzystna dla uczniów, często uniemożliwia stosowanie metod aktywizujących i innych atrakcyjnych dla dziecka sposobów nauki wymagających większej liczby uczniów np. gry, praca zespołowa. W tak małych klasach trudniej nauczyć się funkcjonowania i pracy w grupie czy nawiązywania przyjaźni, a także dostosowania do nowych sytuacji na dalszych etapach kształcenia.

Wąska stała kadra - zaledwie  sześciu nauczycieli w pełnym wymiarze, ponieważ pozostałych 15 pracuje tylko na cząstki etatów i posiada zobowiązania także w innych szkołach - uniemożliwia zapewnienie zastępstwa z konkretnego przedmiotu. To zaś może wpłynąć na wyniki nauczania młodzieży na kolejnych poziomach edukacji.

Rodzice wybierają inne szkoły

Co istotne, mała liczba uczniów w szkole w Gronowie nie jest spowodowana niewielką grupą uczniów w tej miejscowości. W tej chwili do gronowskiej szkoły z możliwych 96 dzieci uczęszcza zaledwie 27 (czyli 28 proc.) To oznacza, że większość mieszkańców z obwodu szkoły (72 proc.) podjęło już decyzję o przeniesieniu dzieci do innych placówek. Aż 39 dzieci z Gronowa uczy się w Turznie (w gm. Łysomice), 5 w Młyńcu Pierwszym, a 25 dojeżdża do Grębocina.

To właśnie w Grębocinie gmina chce zapewnić gronowianom możliwość kontynuowania nauki po likwidacji szkoły w ich miejscowości. Od strony organizacyjnej zmiana ta nie spowoduje zwiększenia liczby oddziałów planowanych na rok 2021/2022 w Grębocinie.

Dobra baza, szeroka oferta

- Przeniesienie 21 uczniów z Gronowa zostanie zabezpieczone z wszelkich możliwych stron, m.in. dzieci uczęszczające teraz do tej samej klasy nie zostaną rozdzielone – zapewnia wójt Marek Nicewicz. Oczywiście gmina zapewni im odpowiedni transport z opieką. W celu właściwej adaptacji gronowskich dzieci w szkole w Grębocinie zostanie zorganizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Planowane jest przygotowanie zajęć integrujących uczniów z Gronowa z uczniami ze szkoły w Grębocinie. Uczniowie przeniesieni do tej szkoły będą mieli zapewnioną również opiekę świetlicową z atrakcyjnymi zajęciami w czasie oczekiwania na autobus i możliwość dożywiania w stołówce szkolnej z ciepłym posiłkiem. Władze gminy zapewniają także, że w Grębocinie na dzieci czekają lepsze warunki kształcenia, wychowania oraz aktywności artystycznej, społecznej oraz fizycznej.

W Szkole Podstawowej w Grębocinie są realizowane dodatkowe programy i projekty edukacyjne. Placówka jest dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (winda i podjazdy). Obiekt posiada też bardzo dobrą bazę dydaktyczną do realizacji nowej podstawy programowej oraz nowoczesne i dobrze wyposażone klasopracownie, dwie sale gimnastyczne, siłownię zewnętrzną i wewnętrzną oraz plac zabaw. Dzieci z Gronowa będą mogły korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, jak: kółko teatralne, redakcyjne, rękodzielnicze, szachowe, plastyczne, matematyczno-logiczne, chór, zespół muzyczny, zajęcia sportowe. W Grębocinie prężnie działa Samorząd Uczniowski wraz Kołem Wolontariatu.

Co jeszcze?

W ramach procesu tej trudnej dla wszystkich zmiany związanej z przeniesieniem gronowskich uczniów, ich rodzicom będzie udostępniony specjalny numer telefonu do szybkiego rozwiązywania ewentualnych problemów. Zostaną oni także zapoznani z placówką i pedagogiem szkolnym, na którym spocznie zadanie szczególnej opieki nad dziećmi z Gronowa. Natomiast dla nauczycieli z Gronowa, w porozumieniu z nauczycielskimi związkami zawodowymi, władze gminy przygotują alternatywne propozycje pracy.

Z kolei budynek po Szkole Podstawowej w Gronowie będzie wykorzystany na potrzeby społeczności tego sołectwa. W jego części pozostanie 10-godzinne przedszkole, które stanie się filią gminnego przedszkola „Chatka Puchatka” z możliwością jego rozszerzenia o kolejne oddziały. Część obiektu gmina zaadoptuje na potrzeby Centrum Wsparcia Seniora. Poza tym do budynku szkoły, z piwnicy prywatnego domu, będzie przeniesiona filia biblioteki gminnej, z możliwością organizowania spotkań środowiskowych. Obiekt szkolny stanie się także miejscem spotkań KGW Gronowo oraz innych stowarzyszeń, pełniąc w części funkcję świetlicy.

- Przygotowując się do podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji szkoły wcześniej dogłębnie przeanalizowaliśmy sytuację. Liczby i fakty mówią za siebie. Choć rozumiem, że może to być trudne do zaakceptowania dla rodziców dzieci z Gronowa, to po prostu nie ma sensu utrzymywać szkoły, w której liczba uczniów zrówna się liczbie nauczycieli – mówi Zbigniew Barcikowski, przewodniczący Rady Gminy Lubicz.

drukuj (Uczniowie z Gronowa będą dowożeni do Grębocina)

 • data: 2021-01-22

Rada Gminy Lubicz przyjęła budżet na 2021 rok

Wydatki gminy Lubicz w tym roku wyniosą ponad 115 mln zł. Czy to oznacza, że można je rozdzielić dowolnie? – Nie można, tak naprawdę do dyspozycji mamy niecałe 25,5 mln zł – mówi wójt Marek Nicewicz. Dlaczego?

21 stycznia Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę w sprawie tegorocznego budżetu gminy z dochodami 118 182 206 zł i wydatkami 115 224 447 zł. Nadwyżka w wysokości 2 957 759 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- Mimo, że wydatki wyglądają imponująco, to tak naprawdę kwota, którą możemy z nich samodzielnie rozdzielić wynosi dokładnie 25 496 450 zł – mówi wójt Marek Nicewicz. – Pozostałe ¾ budżetu, to pieniądze, które do nas trafiają głównie z dotacji i subwencji oraz na pokrycie zadań zleconych, czyli z przeznaczeniem na konkretne cele. Wpływają oficjalnie do budżetu, a za chwilę przekazujemy je dalej, np. na oświatę i pomoc społeczną.

Oświata jest największą pozycją wynoszącą 32,5 proc. budżetu. To przeszło 37 mln zł. Drugim tego typu wydatkiem jest pomoc społeczna zajmująca 29 proc. budżetu, a więc przeszło 33 mln zł.

Trzecim z kolei wydatkiem, ale dopiero pierwszym, o którym w pełni decyduje gmina są inwestycje. W tym roku Lubicz wyda na nie 13,5 proc. budżetu, czyli prawie 15,5 mln zł. Najważniejsze to: budowa kanalizacji w Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym i Krobi, budowa dróg - np. ul. Toruńskiej w Grębocinie, budowa sali gimnastycznej dla szkoły w Lubiczu Dolnym oraz przebudowa remizy OSP w Złotorii.

Utrzymanie dróg i oświetlenia pochłania 7 proc. budżetu, a „pozostałe wydatki” to szeroki „worek”, w którym mamy m.in. dopłaty dla mieszkańców do wody i ścieków, rezerwa budżetowa na sytuacje kryzysowe, wszystkie koszty ochrony środowiska, wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady i sołectw, geodeci, operaty szacunkowe, plany zagospodarowania czy odszkodowania za przejęcia gruntów.

Inne zakresy zadań przedstawiamy na wykresie. Warto zaznaczyć, że stanowiący 0,6 proc., czyli 681 tys. zł fundusz sołecki, to tylko te pieniądze, które mieszkańcy rozdzielają sami podczas wrześniowego zebrania wiejskiego. Pozostałe wydatki w sołectwach znajdują się w innych kawałkach widocznego na grafice tortu.

- Tegoroczny budżet to budżet zrównoważony – mówi wójt Marek Nicewicz. – Nie planujemy w tym roku deficytu. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja w związku z pandemią jest trudna, a budżet gminy w dużej części składa się z pieniędzy, które otrzymujemy z budżetu państwa. Dlatego tak naprawdę nie mamy żadnej pewności, że nasze prognozy staną się faktem. Także na naszym terenie mogą zdarzyć się różne sytuacje związane z organizacją i logistyką zaplanowanych zadań. Chciałbym jednak podkreślić, że zrobimy wszystko, aby działać jak najsprawniej i realizować nasze pomysły. Zresztą każdy, kto obserwuje pracę gminy, choćby śledząc naszą stronę internetową czy „Gońca gminnego”, to doskonale wie, że mimo pandemii, z zachowaniem reżimu sanitarnego, działaliśmy cały czas, budując, remontując, modernizując czy przygotowując dokumentację przyszłych inwestycji.

 

drukuj (Rada Gminy Lubicz przyjęła budżet na 2021 rok)

 • data: 2021-01-22
 • Dochody 118 182 206 zł; Wydatki 115 224 447 zł; Nadwyżka 2...
  Dochody 118 182 206 zł;
  Wydatki 115 224 447 zł;
  Nadwyżka 2 957 759 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
 • Wydatki: 115.224.447 zł 1. Oświata 32,5 proc. 2. Pomoc...
  Wydatki: 115.224.447 zł
  1. Oświata 32,5 proc.
  2. Pomoc społeczna 29 proc.
  3. Inwestycje 13,5 proc.
  4. Utrzymanie dróg, oświetlenie 7 proc.
  5. Administracja 5 proc.
  6. Gospodarka odpadami 3,2 proc.
  6. Transport publiczny 2,5 proc.
  7. Kultura, sport, turystyka, rekreacja, promocja, zabytki 1,4 proc.
  7. Fundusz sołecki 0,6 proc.
  8. Pozostałe wydatki 5,3 proc.

Uwaga! Dział Świadczeń Rodzinnych zamknięty

Pilne! Dział Świadczeń Rodzinnych GOPS (mieszczący się w budynku B urzędu w Lubiczu Dolnym) od teraz z powodu kwarantanny pracowników jest zamknięty do odwołania.

Ważne - wszystkie świadczenia będą wypłacane zgodnie z harmonogramem.

W sprawach niecierpiących zwłoki można kontaktować się pod nr tel. 500 280 473.

drukuj (Uwaga! Dział Świadczeń Rodzinnych zamknięty)

 • data: 2021-01-21

Decyzje podatkowe dostarczy "Lubiczanka"

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną decyzje podatkowe na 2021 rok będą doręczane mieszkańcom gminy Lubicz - wyłącznie przez pracowników Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”.

Pracownicy „Lubiczanki” podczas roznoszenia korespondencji będą ubrani w żółte kamizelki.

Przypominamy, że coroczne decyzje ustalające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym to przesyłki polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dlatego wymagany jest podpis adresata i data dokonanego doręczenia.

W przypadku braku możliwości skutecznego doręczenia decyzji podatkowej, zostanie ona złożona do odbioru w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” przy ul. Toruńskiej 36A w Lubiczu Dolnym.

Podajemy nr telefonów, pod którymi można uzyskać informację w sprawie nieodebranego pisma:

+ 48 602 465 922

+ 48 730 203 234

Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” jest operatorem pocztowym na podstawie koncesji nr B-00517 z dnia 03.03.14 r. z Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

Urząd Gminy Lubicz informuje również, że w celu skrócenia czasu doręczenia Państwu corocznych decyzji podatkowych - w roku 2021 decyzje podatkowe w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wysyłane przez Referat Podatkowy Urzędu Gminy Lubicz, zamiast odręcznego podpisu będą zwierały nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

Rozwiązanie takie dopuszcza obowiązujący przepis  art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej w brzmieniu:

„Decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.”

Decyzje podatkowe opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane odręcznie dotychczas i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy (patrz: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2017r. sygn. : II FSK 1199/17).

drukuj (Decyzje podatkowe dostarczy "Lubiczanka")

 • data: 2021-01-20

Realizacja działań priorytetowych Rewiru Dzielnicowych w Lubiczu

Na prośbę kierownika Rewiru Dzielnicowych w Lubiczu publikujemy komunikat o podejmowanych działaniach mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w naszej gminie.

„W związku z wdrożonymi planami priorytetowymi dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych w Lubiczu Komisariatu Policji w Dobrzejewicach realizowanych w kolejnym okresie czasu 01 styczeń 2021r. – 30 czerwiec 2021r.  tj.:

1) wyeliminowanie zagrożenia niestosowania się przez kierujących do oznakowania (znak zakaz zatrzymywania się „B-36”) w miejscowości Lubicz Dolny ulica Dworcowa, skrzyżowanie z ulicą Toruńską.

2) wyeliminowanie zagrożenia niestosowania się przez kierujących do oznakowania (znak zakaz wjazdu „B-2”) w miejscowości Złotoria ulica Ciechocińska z kierunku ulicy 8 Marca.

3)  wyeliminowanie zagrożeń spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz dewastacji mienia w rejonie zlokalizowanego amfiteatru w miejscowości Lubicz Górny ul. Handlowa (dalsza realizacja działań priorytetowych poprzedniego okresu ).

4) wyeliminowanie zagrożeń spożywania alkoholu, rozpalania ognisk w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz nielegalnego połowu ryb na terenie jeziora Józefowo”.

Za naruszanie obowiązującego prawa grożą konsekwencje.

drukuj (Realizacja działań priorytetowych Rewiru Dzielnicowych w Lubiczu)

 • data: 2021-01-20

Twoja krew może pomóc innym

30 stycznia w godz. 10-13 w Lubiczu Dolnym będzie można oddać krew. Krwiobus stanie na parkingu przy Urzędzie Gminy Lubicz. Tak, jak w ubiegłym roku to jedno z działań w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak przygotować się do oddania krwi?

Kto może oddać krew?

drukuj (Twoja krew może pomóc innym)

 • data: 2021-01-20

Dyżur telefoniczny i szkolenie online

Jeśli masz wątpliwości dotyczące m.in. zasad sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych, to możesz wyjaśnić je w rozmowie z ekspertem ZUS lub zapisać się na szkolenie dotyczące elektronicznych form komunikacji.

W najbliższą środę, 20 stycznia eksperci ZUS będą udzielać porad telefonicznie. Zainteresowani mogą liczyć na pomoc ekspertów w sprawach dotyczących świadczeń chorobowych, małego ZUS-u plus, ustalania wysokości emerytury dla osób z rocznika 1953 czy zasad sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych. W godz. 9 - 10.00 dzwoniąc pod nr. tel. 502 008 497, będzie można dowiedzieć się, jak sporządzić dokumenty ubezpieczeniowe i rozliczać składki. Z kolei w godz. 9 - 11 odbędą się trzy dyżury telefoniczne: 

 • pod nr. tel. 56 450 69 72 eksperci wyjaśnią jak wyliczyć świadczenie chorobowe przy zbiegu nieobecności związanej z kwarantanną, izolacją i zwolnieniem lekarskim.
 • na pytania, kto może skorzystać z małego ZUS-u plus i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu, eksperci będą odpowiadać pod nr. tel. 56 610 94 42.
 • o przeliczenia emerytury dla osób z rocznika 1953 będzie można pytać pod nr. tel. 56 498 35 81.

Z kolei 22 stycznia w godz. 9-11.00, dzwoniąc pod nr. tel. 54 2886158, będzie można dowiedzieć się, kto jest uprawniony do renty rodzinnej, jaka jest jej wysokość, czy można z niej zrezygnować. Eksperci wyjaśnią także zasady i warunki przyznania renty rodzinnej, a także, w jakich sytuacjach renta rodzinna może być zawieszona lub zmniejszona – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Subkonto w ZUS - ogólne zasady dziedziczenia, to temat dyżuru eksperckiego, który odbędzie się 27 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr. tel. 56 54 230 73 80. Podczas dyżuru eksperci wyjaśnią m.in.:

 • jak sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za nas składki na ubezpieczenia społeczne,
 • czym różni się konto emerytalne w ZUS od subkonta i jak najsprawniej wyliczyć przyszłą emeryturę.

Oddział ZUS w Toruniu zaprasza na dwa bezpłatne szkolenia online, które odbędą się za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. Szkolenia dotyczyć będą elektronicznych form komunikacji z ZUS oraz prawidłowego wypełniania wniosku o rozłożenie zaległości na raty. Pierwsze szkolenie „Elektroniczne formy komunikacji z ZUS” odbędzie się 27 stycznia o godz. 9.00.  W trakcie tego szkolenia, będzie można dowiedzieć się m.in. co to jest PUE i dlaczego warto mieć swój profil na tej platformie.  Z kolei szkolenie „Jak wypełnić i uzasadnić wniosek o rozłożenie zaległości na raty” odbędzie się 28 stycznia o godz. 9.00 - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zapisywać się odpowiednio do 26 i 27 stycznia, wysyłając maila na adres: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat szkolenia, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.

Informacja prasowa ZUS

Więcej www.zus.pl.

drukuj (Dyżur telefoniczny i szkolenie online)

 • data: 2021-01-19

XXVI sesja Rady Gminy Lubicz

Jak zostanie rozdzielony tegoroczny budżet gminy? W czwartek 21 stycznia radni będą głosować m.in. na nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. Sesja odbędzie się o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Krobi.

Program sesji znajduje się w załączniku.

Bezpośrednia transmisja tutaj.

drukuj (XXVI sesja Rady Gminy Lubicz)

 • data: 2021-01-18

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa się do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Każdy rolnik, który w tym roku chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. 

Stawka zwrotu tego podatku została ustalona  w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Terminy składania wniosków :

 • od 1 lutego 2021 r do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
 • w terminie  od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze  wypłacane będą w terminach:

 • 1-30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1-29 października  2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

na rachunek bankowy podany we wniosku

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiczu, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny.

 

drukuj (Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  )

 • data: 2021-01-14

Pozbądź się szkodliwego azbestu

Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Uruchomienie programu pod nazwą „Program priorytetowy AZBEST 2021” jest uzależnione od pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wnioski należy składać – na formularzu, który można pobrać tutaj – w terminie od 15 stycznia do 15 lutego 2021 roku:

1) bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Lubicz, od poniedziałku do piątku, w godzinach przyjmowania interesantów;

2) pocztą na adres Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, z  dopiskiem na kopercie „DOFINANSOWANIE AZBEST” (decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu);

3) drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

 1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
 2. Kopię zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym;
 3. Zaświadczenie o pomocy de minimis – (druk do pobrania w Urzędzie Gminy Lubicz - pokój nr 1, lub na stronie internetowej urzędu).

Z darmowego odbioru azbestu mogą skorzystać mieszkańcy, których posesje są ujęte w „Bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.

Z uwagi na ograniczone środki decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski niekompletne i złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami - Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 1, e-mail go@lubicz.pl, nr tel. 56 621 21 28.

drukuj (Pozbądź się szkodliwego azbestu)

 • data: 2021-01-12

Uwaga na zjazd w Lubiczu Dolnym za wiaduktem

Wjazd na ul. Kasztanową w Lubiczu Dolnym ze starej DK nr 10, czyli obecnie Toruńskiej, stwarza niebezpieczne sytuacje, dlatego od jutra nie będzie już możliwy.

Jesienią ubiegłego roku, na czas odbudowy nawierzchni ulic po kanalizacji, na byłej krajówce pojawiła się przerywana linia, po to, aby w czasie inwestycji ułatwić dojazd na tzw. osiedle leśne.

Na prośbę mieszkańców gmina sondowała jednak możliwość pozostawienia zjazdu na stałe. Okazuje się to niemożliwe ze względów bezpieczeństwa. Biuro projektowe, do którego zwróciliśmy się z zapytaniem odpowiedziało, że zjazd znajduje się jeszcze w terenie niezabudowanym (przed tablicą z nazwą miejscowości), gdzie dopuszczona prędkość wynosi 90 km na godzinę. Problemem jest również fakt, że w bliskiej odległości znajduje się także wiadukt, który ogranicza widoczność.

Projektant zwraca też uwagę na fakt, że na drodze klasy G (a tak nadal jest oznaczona ul. Toruńska) odstępy między skrzyżowaniami powinny być w określonych odstępach. Przy czym na drodze takiej klasy należy ograniczyć także liczbę i częstość zjazdów przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niższych klas lub dodatkowej jezdni.

Zatem wyjazd z ul. Kasztanowej na ul. Toruńską powinien odbywać się przy ul Leśnej.

Natomiast dzisiaj na ul. Wiejskiej w Krobi na wniosek sołtysa i rady sołeckiej zamontowano podwójny próg zwalniający. Jutro na tej samej ulicy będzie montowany drugi próg. Zakup sfinansowano z funduszu sołeckiego Krobi.

drukuj (Uwaga na zjazd w Lubiczu Dolnym za wiaduktem)

 • data: 2021-01-11
 • Wjazd i wyjazd w tym miejscu, tuż za wiaduktem w Lubiczu...
 • Wjazd na Kasztanową w Lubiczu Dolnym powinien odbywać się...
 • Nowy próg zwalniający w Krobi

Druhowie z Młyńca Pierwszego zyskali nowy sprzęt

Ochotnicza Straż Pożarna w Młyńcu Pierwszym wzbogaciła się o nowy sprzęt warty 20 tys. zł. To m.in. piły spalinowe, prądownica, wąż, radiotelefon, kamizelki asekuracyjne, parawan i torba z wyposażeniem ratunkowym.

Straż w Młyńcu Pierwszym doposażono dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi, który Urząd Gminy Lubicz złożył do Funduszu Sprawiedliwości z inicjatywy druha z młynieckiej jednostki Janusza Wojciechowskiego.

8 stycznia wójt Marek Nicewicz przekazał sprzęt prezesowi Wiesławowi Wrzesińskiemu i naczelnikowi Jackowi Koźlikowskiemu.

- To sprzęt bardzo potrzebny straży, ale mam nadzieję, że będzie jak najmniej wykorzystywany, bo za każdym jego użyciem kryje się ludzka tragedia - mówił wójt.

W wydarzeniu uczestniczyli również przewodniczący rady gminy Zbigniew Barcikowski, Janusz Wojciechowski oraz Adam Galus, dyrektor biura poselskiego Mariusza Kałużnego.

O doposażeniu OSP z naszej gminy szerzej pisaliśmy pod tym linkiem tutaj

drukuj (Druhowie z Młyńca Pierwszego zyskali nowy sprzęt)

 • data: 2021-01-11
 • Logotypy
 • Przekazanie sprzętu OSP Młyniec Pierwszy
 • Przekazanie sprzętu OSP Młyniec Pierwszy
 • Przekazanie sprzętu OSP Młyniec Pierwszy

Kostka na gwiezdnej ulicy w Grabowcu

Gmina Lubicz zakończyła przebudowę ul. Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

W Grabowcu istnieje ulica Obi-Wana Kenobiego (postaci z "Gwiezdnych Wojen" George'a Lucasa). Uchwałę w tej sprawie na wniosek mieszkańców Rada Gminy Lubicz podjęła 30 grudnia 2004 r. Wówczas była to prawdopodobnie jedyna na świecie ulica z taką nazwą.

Droga miała nawierzchnię gruntową utwardzoną tłuczniem wapiennym. W tej kadencji zyskała nowy wygląd.

Teraz to ulica o nawierzchni z kostki betonowej oraz poboczach o szerokości 0,75 m na odcinku o długości 400 m. Zbudowano także zjazd z drogi wojewódzkiej i indywidualne zjazdy na posesje, przy których ułożono również chodniki.

Inwestycja warta ponad 580 tys. została  dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 290 tys. zł.

drukuj (Kostka na gwiezdnej ulicy w Grabowcu)

 • data: 2021-01-11
 • Logotyp
 • Przebudowa ulicy Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu
 • Przebudowa ulicy Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu
 • Przebudowa ulicy Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu

Gdzie zaszczepisz się przeciwko Covid-19? [Aktualizacja 2]

Jak informuje rząd, od 15 stycznia można wyrazić chęć zaszczepienia się przeciwko Covid-19, a dla osób powyżej 80. roku życia tego dnia rusza rejestracja. W naszej gminie szczepionkę otrzymacie w ośrodku zdrowia w Lubiczu Górnym.

Jak zgłosić się do zaszczepienia? Ministerstwo Zdrowia w tej chwili, czyli tuż przed uruchomieniem zapisów, proponuje:

 • specjalną infolinię - 989,
 • formularz, który znajdziecie tutaj

 Jeśli skończyłeś 70 lat, nie musisz wypełniać formularza zgłoszenia. Twoja rejestracja rusza:

 • 15 stycznia: dla osób, które ukończyły 80 lat
 • 22 stycznia: dla osób, które ukończyły 70 lat

Zarejestrujesz się:

Zaszczepić można się w dowolnym punkcie w całej Polsce. Obie dawki trzeba jednak przyjąć w tym samym miejscu. Powtórzenie procesu nastąpi po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.

Do Narodowego Program Szczepień z naszej gminy zgłosiły się:

 • LECZNICE CITOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lubicz Górny, ul. Paderewskiego 3, tel. 56 674 49 30

Jak dowiedzieliśmy się 14 stycznia, "Moja Przychodnia" w Grębocinie nie będzie jednak szczepić.

Uwaga! W związku z częstymi zmianami związanymi m.in. z korektą poszczególnych grup przypisanych do etapów szczepień czy też zapisami na szczepienia, prosimy o śledzenie tego tematu na stronie rządowej, gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje:

www.gov.pl/web/szczepimysie

drukuj (Gdzie zaszczepisz się przeciwko Covid-19? [Aktualizacja 2])

 • data: 2021-01-07

Porządki w kanalizacji i nie tylko

Urząd Gminy Lubicz przypomina i zachęca mieszkańców Złotorii do podłączeń do kanalizacji. Szczególnie tam, gdzie od kilkunastu miesięcy jest podłączona sieć.

Minął rok od wybudowania kanalizacji w części ulic Złotorii. To oznacza, że właściciele leżących przy nich domów mają obowiązek likwidacji szamba i przyłączenia się do kanalizacji publicznej (zgodnie z ustawą z 13.09.96 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wyjątek stanowią posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków. Urząd Gminy Lubicz przypominał o tym ostatnio np. w ulotkach, które trafiły do domów w Złotorii.

W przyszłym tygodniu w Złotorii pojawi się komisja z urzędu, która będzie sprawdzała w jaki sposób oprowadzane są ścieki z poszczególnych domostw.

Sieć oraz przyłącza do granicy działek zostały wybudowane ze środków publicznych – z budżetu gminy i dotacji unijnej, natomiast przyłączenie posesji od granicy działki do domu leży po stronie jego właściciela.

Przypominamy, że właściciel może wykonać to sam, zgodnie ze sztuką budowlaną, albo zlecić, np. lubickiemu Zakładowi Usług Komunalnych, który nadzoruje funkcjonowanie kanalizacji na terenie gminy. Bieżący odcinek przyłącza to ok. 100 zł za metr. W razie problemu z jednorazowym wyłożeniem tej kwoty zachęcamy do kontaktu z biurem tej gminnej spółki. Co istotne, ważne, aby wykonanie przyłączenia domu zgłosić do ZUK w momencie, gdy ułożona w wykopie rura jest widoczna, czyli przed zasypaniem. Inspektor ze spółki przyjedzie na odbiór w ciągu 2-4 dni (kontakt do ZUK: 56 678 53 14 w. 30, 609 599 935).

Przy okazji wizyty komisji z UG urzędnicy przyjrzą się także innym sprawom.

 • Zgodności deklaracji odpadów z liczbą mieszkańców danej posesji (sprawy można wyjaśniać pod nr tel. 56 621 21 28, Urząd Gminy Lubicz pok. nr 1).
 • Posiadaniu kompostowników - u tych osób, które je zgłosiły (nr tel. 56 621 21 28, pok. nr 1).
 • Poproszą też o przedłożenie umów i rachunków za wywóz szamba (56 621 21 28, pok. nr 1).
 • Sprawdzą również zgodność opodatkowania podatkiem od nieruchomości ze stanem faktycznym (56 621 21 09, pok. nr 27).
 • Sprawdzą także czy na domach lub bramkach w widocznym miejscu są umieszczone numery posesji i skrzynki pocztowe  – przypominamy, że akurat ten obowiązek spoczywa na ich właścicielach.

Członkowie gminnego zespołu posiadają identyfikatory i upoważnienia wójta. Uwaga – komisja nie pobiera żadnych opłat, będzie natomiast dysponować różnymi drukami dla mieszkańców.

drukuj (Porządki w kanalizacji i nie tylko)

 • data: 2021-01-05

Gospodarka odpadami w 2021 roku

W tym roku nie zmieni się stawka za wywóz odpadów, która ponownie będzie wynosić miesięcznie od osoby 19 zł za śmieci segregowane. 

Taka stawka wynika wprost z ponoszonych kosztów. Gmina nie zarabia na śmieciach, ale także nie może do nich dokładać.

Od 2020 roku wszyscy mieszkańcy powinni segregować śmieci. Mniejszą niż standardowa stawkę, czyli 18 zł miesięcznie od osoby, mogą zapłacić kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym. Chcąc skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty należy złożyć nową deklarację.

Mieszkańców, którzy nie przestrzegają zasad segregacji gmina jest zmuszona obciążyć wyższą opłatą stanowiącą dwukrotność podstawowej kwoty, czyli 38 zł, które zostanie pomnożone przez liczbę osób w gospodarstwie domowym (za każdy miesiąc nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny).

Przypominamy, że bioodpady obecnie są odbierane we wszystkich porach roku, według częstotliwości ustalonej dla poszczególnej zabudowy jednorodzinnej. W ubiegłym roku nastąpiło też zwiększenie częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) śmieci komunalnych dla jednorodzinnej zabudowy rozproszonej na wszystkie miejscowości gminy - raz w tygodniu, przez trzy miesiące (czerwiec – sierpień). Zwiększyliśmy także częstotliwości odbioru bioodpadów i niesegregowanych odpadów komunalnych dla zabudowy wielolokalowej.

W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka Odpadami znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z tym tematem, także Harmonogram odbioru odpadów na 2021. 

W okresie świąt i innych wolnych dni harmonogram wywozu może ulec zmianie, o czym informujemy na tej stronie w Aktualnościach, na FB Gmina Lubicz, a osobom zapisanym do naszego systemu powiadamiania SMS wysyłamy wiadomość. Warto również subskrybować Newsletter Gminy Lubicz, w którym przypominamy o terminach odbioru śmieci (wpiszcie swój adres e-mail w odpowiednie pole na niebieskim pasku po lewej stronie, a w wersji mobilnej - tuż pod tą informacją).

Przypominamy najważniejsze zasady reklamacji dotyczące nieodebrania śmieci:

 • Jeżeli odpady nie zostały zabrane w wyznaczonym dniu albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, należy niezwłocznie złożyć reklamację (w najbliższy dzień roboczy) w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz: e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres go@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 621 21 28. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa sprawie. Firma na zrealizowanie reklamacji ma trzy dni robocze. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.
 • Najczęściej, jak wynika z naszych analiz (kontroli, ale także GPS-ów w śmieciarkach), odpady nie są zabierane z tych posesji, których właściciele na czas, czyli do godz. 6.00 rano, nie wystawiają pojemników lub worków. Firma nie ma możliwości wielokrotnego podjeżdżania pod jeden adres, ponieważ musi obsłużyć ok. 5.500 domostw.
 • Pamiętajmy także o dokładnym zawiązaniu worków. Szkło w nich nie może być potłuczone. Worek z odłamkami podczas ładowania go na samochód pęka, a odłamki szkła ranią pracowników firmy zajmującej się odbiorem odpadów.

A o tym, jak prawidłowo segregować śmieci przeczytacie Państwo tutaj.

Przypominamy również, że od wielu lat w naszej gminie funkcjonuje bezpłatny dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym. W ubiegłym roku rozszerzyliśmy odbiór odpadów o kolejne frakcje: odzież, strzykawki i igły.

Od 2019 r. papierowe książeczki opłat, z powodu małego zainteresowania taką formą płatności, drukujemy już tylko dla osób, które zgłoszą chęć ich posiadania (do końca października roku poprzedzającego). Do połowy stycznia do wszystkich właścicieli nieruchomości powinna dotrzeć korespondencja z urzędu gminy z ogólną informacją na temat sposobu regulowania należności za odpady, harmonogramem wywozu oraz ulotką na temat prawidłowej segregacji śmieci.

drukuj (Gospodarka odpadami w 2021 roku)

 • data: 2021-01-05

Doposażenie dla naszych strażaków

Wóz strażacki, najaśnica, radiostacja, piły spalinowe, węże i inny potrzebny druhom sprzęt w minionym roku trafił do jednostek z naszej gminy.

W 2020 roku doposażyliśmy strażaków w niezbędne do pełnienia służby sprzęt, korzystając z różnych pojawiających się zewnętrznych możliwości, a także własnych środków.

OSP Gronowo otrzymało łącznie 35 tys. zł z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratunkowych, które są wykorzystywane w ratownictwie drogowym. 20 tys. zł pochodziło z Komendy Głównej PSP, a 15 tys. zł z budżetu gminy Lubicz.

Po raz kolejny jednostki z naszej gminy wsparła także firma Pacific, przekazując dla OSP Grębocin najaśnicę, radiostację i czujnik wielogazowy – warte 13 tys. zł. Z kolei OSP Lubicz otrzymało od „Płatków” trzy aparaty oddechowe, kosztujące łącznie ok. 17 tys. zł.

OSP Lubicz wzbogaciła się także o czwarty aparat, dzięki 4200 zł dofinansowania z Komendy Głównej PSP.

Z kolei Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza wraz z TUW kupiła dla drużyn z województwa 12 pił. Jedna z nich – łańcuchowa do cięcia drewna - trafiła do Grębocina. Jej koszt to ok. 3,7 tys. zł.

Urząd Gminy Lubicz złożył też wniosek do Funduszu Sprawiedliwości na warty ok. 20 tys. sprzęt dla OSP Młyniec, m.in. piły spalinowe, prądownicę, wąż, radiotelefon, kamizelki asekuracyjne czy torbę z wyposażeniem ratunkowym.

Natomiast dzięki 120 tys. zł od gminy strażacy z Rogowa wymienili lekki samochód gaśniczy. To nowy pojazd typu GLBM na bazie forda transita z nowoczesnym silnikiem diesla. Zgodnie z przeznaczeniem będzie służył do gaszenia pożarów małych obiektów (domki, mieszkania, garaże, pojazdy itp.) oraz do ratownictwa technicznego (na jego wyposażeniu znajdą się piły łańcuchowe, agregat prądotwórczy, sprzęt burzący, aparaty oddechowe). Pojazd posiada 450 litrowy zbiornik na wodę oraz 10 litrowy pojemnik na koncentrat do produkcji piany, agregat gaśniczy wysokiego ciśnienia 40 at, nowoczesną ledową najaśnicę teleskopową o mocy 16 tys. lumenów, wyciągarkę.

Doposażanie poszczególnych jednostek OSP w gminie (a mamy ich aż 9) obecnie odbywa się w ściśle określony sposób, a decyduje o tym zarząd gminnego OSP – gremium składające się z prezesów i naczelników jednostek. To oni podejmują uchwałę, a gmina w ramach posiadanych możliwości finansowych ją realizuje.

drukuj (Doposażenie dla naszych strażaków)

 • data: 2021-01-04
 • Grębocińscy strażacy otrzymali od Pacifiku najaśnicę,...
 • Przekazanie pilarki od K-PIR i TUW
 • Nowy wóz dla Rogowa

Nowy zjazd i chodnik w Lubiczu Dolnym

Kolejna przebudowa drogowa w Lubiczu Dolnym. Zmiany w infrastrukturze następują w związku z powstaniem nowego punktu handlowego – Dino przy starej drodze krajowej nr 10 w okolicach salonu opla.

- Wcześniej dokonane uzgodnienia z inwestorem (Dino) w zakresie przebudowy drogi w tym miejscu teraz są realizowane, koszty przedsięwzięcia pokrywa inwestor i deklaruje, że prace drogowe zostaną zakończone jeszcze w styczniu - wyjaśnia Tomasz Rafiński z Urzędu Gminy Lubicz. 

Oprócz zjazdu ze starej DK10 na parking przy markecie, powstaje przyległy do zjazdu chodnik, budowany jest również odcinek chodnika wzdłuż dawnej drogi krajowej do nowej zebry.

Przejście dla pieszych to również nowy element tej przebudowy. Dalej nowo budowany trakt dla pieszych wiedzie po łuku skrzyżowania i łączy się z istniejącym chodnikiem na ul. Toruńskiej. Oprócz tego w tym miejscu zostaną zamontowane barierki ochronne i odpowiednie oznakowanie.

- Wszystko po to, aby mieszkańcy Lubicza Dolnego bezpiecznie mogli pójść po zakupy i wrócić z nimi do domu. Nie dopuszczaliśmy możliwości poruszania się przechodniów wzdłuż nieprzygotowanej do tego DK10. Stąd takie a nie inne ustalenia z inwestorem – ocenia sytuację wójt Marek Nicewicz.

drukuj (Nowy zjazd i chodnik w Lubiczu Dolnym)

 • data: 2021-01-04

Zrób pierwszy krok. Porozmawiaj z terapeutą

Jeśli Twoje spożywanie alkoholu sprawia Ci kłopoty życiowe, jeżeli jesteś członkiem rodziny takiej osoby i trudno Ci sobie z tym poradzić, pomoc znajdziesz w gminnym Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

- Każde uzależnienie potrafi zabrać wolność, dając złudne wyobrażenie szczęścia i ucieczki od codziennych problemów. Jeśli nie podejmiesz działań zmierzających ku zmianie sposobu życia, z czasem utracisz kontakt z najbliższymi, tracąc możliwość realnej oceny sytuacji. Pierwszym krokiem do podjęcia skutecznych zmian w Twoim życiu może być rozmowa z terapeutą – mówi Dariusz Mikowski z gminnego Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

Punkt Konsultacyjny w Lubiczu Dolnym jest otwarty w każdy wtorek w godzinach 10.00-16.00. Od stycznia mieści się ponownie w świetlicy środowiskowej przy ul. Toruńskiej 56 (budynek ZUK). Z powodu pandemii na każde spotkanie należy umówić się telefonicznie. Ponadto od marca 2020 roku, po pojawieniu się jej pierwszej fali, w porozumieniu z wójtem Lubicza oraz Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi, podjęto decyzję o możliwości rozmów telefonicznych tzw. teleporad w każdym dniu tygodnia w godz. 9.00- 19.00 (+48 797 999 879).

W Punkcie pomoc jest udzielana każdemu, kto jej potrzebuje, kto chce podjąć się trudnych, ale korzystnych zmian w swoim życiu. W trakcie rozmów z terapeutą uzależnień nie będziesz przez nikogo oceniany ani potępiany za swoje czyny. Terapeuta do każdego odnosi się z szacunkiem i zrozumieniem. Wie, jak pomóc w często bardzo trudnym momencie życia, dając też wsparcie najbliższym  uzależnionego. - Niezależnie jakiego rodzaju kłopoty przeżywasz,  zawsze istnieje szansa na nową jakość życia – mówi Dariusz Mikowski, gwarantując wszystkim osobom pełną dyskrecję i anonimowość.

- Twój czas podczas rozmowy z terapeutą jest maksymalnie zorganizowany. Twój czas to czas działania, a tym samym czas zmiany – wyjaśnia terapeuta. - Twoja zmiana dokona się dzięki Twoim zasobom, a nie krytyce i ocenie tego, co robiłeś dotychczas.

Spróbuj zawalczyć o siebie, zarówno jeśli jesteś osobą uzależnioną, jak i współuzależnioną.

Zadania Punktu Konsultacyjnego w Lubiczu:

1. Informowanie o chorobie alkoholowej, uzależnieniach od narkotyków, dopalaczy, uzależnieniach behawioralnych, zachowaniach kompulsywnych mogących destrukcyjnie wpływać na różne obszary życia człowieka

2. Informowanie o możliwościach leczenia osób uzależnionych.

3. Informowanie osób z przejawami współuzależnienia, ofiary przemocy o możliwościach psychoterapii.

4. Motywowanie osób mające problem alkoholowy lub problemy z używaniem innych substancji psychoaktywnych, pijące szkodliwie do terapii. 

5. Udzielanie pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi oraz osobom doświadczającym przemocy domowej.

6.  Podejmowanie działania zmierzające do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

7. Prowadzenie rozmów motywujących z osobami po podstawowym programie terapii w oddziałach terapii uzależnień, poradniach leczenia uzależnień, szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych mające na celu podtrzymanie decyzji o zachowaniu abstynencji oraz wprowadzaniu zmian w odczuwaniu, myśleniu, zachowaniach prowadzących do poprawy jakości życia.

8. Podejmowanie rozmów z osobami doświadczającymi przemocy domowej.

9. Przeprowadzanie rozmów z osobami współuzależnionymi zarówno paniami, jak i panami.

10. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym udziela się również informacji na temat przemocy w rodzinie, trudności w relacjach partnerskich, trudności wychowawczych, wsparcia i rozwiązywania problemów życiowych. Ponadto w trakcie rozmów w kontakcie terapeutycznym oferowano pomoc m.in. w pracy nad trudnościami osobistymi, w pracy nad poczuciem własnej wartości, wspieranie rozwoju osobistego. 

Punkt Konsultacyjny ściśle współpracuje z Urzędem Gminy Lubicz, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, kuratorami sądowymi, asystentami rodziny, Oddziałami Leczenia Uzależnień i Poradniami Leczenia Uzależnień oraz Grupą Anonimowych Alkoholików "Drwęca"

drukuj (Zrób pierwszy krok. Porozmawiaj z terapeutą)

 • data: 2021-01-04